Bâi-kín

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

眉緊 (Bâi-kín) () (tùi)日語 (Ji̍t-gí) (ê) "黴菌" (ばいきん,baikin) (lâi)外來語 (goā-lâi-gí) () (liáu)照字 (chiàu-jī) "微菌 (bî-khún)" 的意思 (ì-sù) () (hâm) (kok) (chióng) (lâng) () (hāi)細菌 (sè-khún)真菌 (chin-khún) (kap)病毒 (pēⁿ-to̍k) (téng)微生物 (bî-seng-bu̍t)

咱人話 (Lán-lâng-oē)口語 (kháu-gí) (kóng) ‘ko͘’,親像 (chhin-chhiūⁿ)講 ‘生菇 (seⁿ-ko͘)’ 的 ‘ko͘’。