Khí-iū-chit

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

齒釉質 (Khí-iū-chit) (齒釉質;dental enamel) (koh)叫做 (kiò-chò)琺瑯質 (hoat-lông-chit) (琺瑯質), ()喙齒 (chhùi-khí)起棺 (khí-koan)上外重 (siāng-gōa-têng) (ê)組織 (cho͘-chit)伊的 (i-ê)下跤 (ē-kha)齒本質 (khí-pún-chit)。齒釉質是 ()提提缺缺 (e̍h-e̍h-kheh-kheh)的hydroxyapatite晶體 (chiⁿ-thé), enamel prism, (kap) (chiok)少量 (chió-liōng)的interprismatic substance (lâi)組成 (cho͘-sêng),是 (lán)身軀 (sin-khu) (siāng)定硬 (tēng-ngē)的組織, ()骨頭 (kut-thâu)閣卡 (koh-khah)定硬。伊的inorganic salt成分 (sêng-hun) (chiàm)96%,主要 (chú-iàu)是calcium phosphate佮calcium carbonate等等 (téng-téng)。齒釉質的色緻 (sek-tī)白霧白務 (pe̍h-bū-pe̍h-bū)小寡 (sió-kóa)透明 (thàu-bêng),伊的表面 (piáu-bīn)金金滑滑 (kim-kim-ku̍t-ku̍t)毛管工 (mô͘-kńg-khang)誠少 (chiâⁿ-chió)