Éng-kiú-khí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

永久齒 (Éng-kiú-khí) ()人類 (jîn-lūi) (kap)足濟 (chiok-chē)動物 (tōng-bu̍t) (ê) ()2 (thò)上路買 (siāng-lō͘-boé)一套 (chi̍t-thò)喙齒 (chhùi-khí)

人類 ()6 (hoè)開始 (khai-sí) (lak)奶齒 (ni-khí) (ùi)頭前 (thâu-chêng)門齒 (mn̂g-khí) (ta̍uh)ta̍u (á)換做 (oāⁿ-chò)永久齒。

永久齒上濟 (siāng-chē) (ū)32 (khí):

上後壁 (Siāng-āu-piah)4起大後曾 ()叫做 (kiò-chò)智慧齒 (tì-hūi-khí)一般 (it-poaⁿ)是佇18 (kàu)20歲左右 (chó-iū)發出來 (hoat--chhut-lâi)有的 (Ū-ê) (lâng)智慧齒 (hoat) ()出來 (chhut--lâi)成做 (chiâⁿ-chò)埋伏齒 (bâi-ho̍k-khí)