Mn̂g-khí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ē-ham chiàⁿ-pêng éng-kiú-khí, ùi koân-téng khoàⁿ--lo̍h-khì

門齒 (Mn̂g-khí) (英語 (Eng-gí): incisor), (koh)叫做 (kiò-chòe)切齒 (chhiat-khí) ()異形起 (ī-hêng-khí) (heterodont) 飼奶 (chhī-leng)動物 (tōng-bu̍t) (ê) ()1 (khoán)喙齒 (chhùi-khí) ()誠濟 (chiâⁿ-chē)草食性 (chháu-si̍t-sèng) (herbivorous) (kap)雜食性 (cha̍p-si̍t-sèng) (omnivorous) 的飼奶動物 (chhī-ni-tōng-bu̍t)親象 (chhan-chhiūⁿ)人類 (jîn-lūi)馬仔 (bé-á)怹的 (in-ê)門齒演化 (ián-hòa) (chòe)扁扁薄薄 (píⁿ-píⁿ-po̍h-po̍h)切端 (chhiat-toan)來來 (lāi-lāi)外型 (gōa-hêng) () (lâi)切斷 (chhiat-tn̄g)食物 (chia̍h-mi̍h)。佇貓科動物 (niau-kho-tōng-bu̍t),怹的門齒較無 (khah-bô)用著 (ēng--tio̍h)攏是 (lóng-sī) (ēng)角齒 (kak-khí)carnassial拆共 (thiah-kā) (Chhiūⁿ)的門齒已經 (í-keng)演化做長落落 (tn̂g-loh-loh)尖牙 (chiam-gê)號做 (hō-chòe)象牙 (chhiūⁿ-gê)鎳起動物 (Gia̍t-khí-tōng-bu̍t) (rodent),親象鳥鼠仔 (niáu-chhí-á),怹的門齒直直 (ti̍t-ti̍t)髮長 (hoat-tn̂g)就愛 (tio̍h-ài)綿爛 (mî-nōa) (kheh)物件 (mi̍h-kiāⁿ)磨短 (bôa-té)門齒來維持 (î-chhî)適當 (sek-tòng)腸肚 (tn̂g-tō͘)

人類 (ū)8 (khí)門齒; (ah)貓仔 (niau-á),馬仔,佮一寡仔 (chi̍t-kóa-á)靈長動物 (lêng-tióng-tōng-bu̍t)有12 (khí); 孽起動物 (gia̍t-khí-tōng-bu̍t)有4起,鬥仔 (tò͘-á)有8起。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

  • Media related都Incisors腳本錯誤:沒有 "Preview warning" 這個模組。at Wikimedia Commons