Lâm-tó (New Zealand)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
New Zealand南島

南島 (Lâm-tó) (英語 (Eng-gí): Southern Island; 毛利語 (Mô͘-lī-gí): Te Wai Pounamu) ()組成 (cho͘-sêng)New Zealand (ê)2 (tōa)海島 (hái-tó) (chi) (it) (chham)北島 (Pak-tó) (keh) (chi̍t) (tiâu)Cook海峽 (Hái-kiap)