Lô͘-si

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

螺絲 (Lô͘-si) (mā tiāⁿ ho͘lō͘-si) () (chi̍t) (khoán)固定 (kò͘-tēng)物件 (mi̍h-kiāⁿ) (ê)零件 (lêng-kiāⁿ)一般 (it-poaⁿ)金屬 (kim-sio̍k)製品 (chè-phín)利用 (lī-ēng)表面 (piáu-biān)捲螺 (kńg-lê)形體 (hêng-thé)配合 (phòe-ha̍p)路施 (lō͘-si) (khang) (lāi)對同 (tùi-tâng)構造 (kò͘-chō) (lâi)作用 (chok-iōng)