Mî-hoe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
棉花

棉花 (Mî-hoe) (chí)1 (chióng)軟質 (nńg-chit) (ê)植物 (si̍t-bu̍t)纖維 (chhiam-ûi) (fiber), (ū) (chò)紡絲 (pháng-si)路用 (lō͘-iōng) ()目前 (bo̍k-chêng) (siāng) (chia̍p) (ēng)天然 (thian-jiân)紡示 (pháng-sī)