Mendel ê hoat-chek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Mendel (ê)法則 (hoat-chek) () (chiàu)Gregor Mendel提出 (thê-chhut)規則 (kui-chek) (leh)運轉 (ūn-choán)遺傳 (ûi-thoân)現象 (hiān-siōng)這號 (Chit-lō)規則代先 (tāi-seng)是Mendel 1865 () (chì)1866年期間 (kî-kan)發表的 (hoat-piáu--ê); 了後 (liáu-āu) (chi̍t) (tōaⁿ)時間 (sî-kan) () (sáⁿ)流行 (liû-hêng) (kàu)1900年 (koh)予人重新 (têng-sin) (the̍h) (lâi)發展 (hoat-tián) (chò)現代 (hiān-tāi)遺傳學 (ûi-thoân-ha̍k)基礎 (ki-chhó͘)

Mendel的法則[edit]

Punnett圖 表現的Mendel實驗支it。

Mendel (tùi)荷蘭豆 (hôe-liân-tāu)實驗 (si̍t-giām)發見 (hoat-kiàn) () () (sûn)開花 (khui-hoe)白色 (pe̍h-sek) (chéng)豆仔 (tāu-á) (kap)詢開花是茄仔瑟 (kiô-á-sek)的豆仔 (chéng) ( (chia) ()做P世代 (sì-tāi)) 雜配 (cha̍p-phòe) (in)產生 (sán-seng)後代 (āu-tāi) (F1世代) 性質 (sèng-chit)毋是 (m̄-sī)P世代性質的三艦 (saⁿ-lām),是全部 (choân-pō͘) (lóng) (khui)茄仔瑟的 (hoe)。若閣共F1提來後上 (hō͘-siōng)交配 (kau-phòe),產生的後代 (F2世代) 閣 (pìⁿ)做是茄仔色 (kiô-á-sek) ()白色開花3對1 (ê)比率 (pí-lu̍t)

Mendel的翻建 (hoan-kiàn)會當 (ē-tàng) (ēng)後來 (āu--lâi)其他 (kî-tha)學者 (ha̍k-chiá)發展的詞語 (sû-gí)整理 (chéng-lí)做3 (hāng)規則:

  • 分離 (Hun-lî)法則 (英語 (Eng-gí): law of segregation), (kóng)配子 (phòe-chú)形成 (hêng-sêng) (gamete formation) 的 ()逐个 (ta̍k-ê)遺傳子 (ûi-thoân-chú)怹的 (chē) (chióng)allele (ia̍h)chiō是 (bó͘)一个 (chi̍t-ê)遺傳子的無仝 (bô-kâng)變款 (piàn-khoán) (ē)分開 (hun-khui) () () (lia̍p)配子監擔 (kaⁿ-taⁿ) (thang)存在 (chûn-chāi) (khoán)
  • 獨立 (To̍k-li̍p)分配 (hun-phòe)法則 (law of independent assortment),講配積 (phòe-chù)形成的時,無仝性質 (trait) 的遺傳子告別 (kò-pia̍t) (獨立) 分離。
  • 顯聖 (Hián-sèng)法則 (law of dominance),講有的 (ū-ê)allele是顯聖 (dominant),有的是隱性 (ún-sèng) (recessive),若上無 (siōng-bô) (ū)一个顯聖allele的生物體 (seng-bu̍t-thé) (i)新居町 (sin-ku-téng)表現 (piáu-hiān)顯聖allele的影響 (éng-hióng)