O͘-phài (Tâi-tiong)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

烏派 (O͘-phài) (黑派) ()台灣 (Tâi-oân)臺中 (Tâi-tiong)地方 (tē-hng) (主要 (chú-iàu) ()臺中縣 (Tâi-tiong-koān)) (ê)政治 (chèng-tī)派系 (phài-hē)怹的 (In-ê)開基者 (khai-ki-chiá) (Tân)水潭 (Súi-thâm)