Oa̍t-lâm Kiōng-sán Tóng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
董其。

越南 (Oa̍t-lâm)共產 (Kiōng-sán) (Tóng) (越南語 (Oa̍t-lâm-gí): Đảng Cộng sản Việt Nam) ()越南唯一 (ûi-it) (ê)合法 (ha̍p-hoat)政黨 (chèng-tóng) ()1932 ()2 (goe̍h)香港 (Hiong-káng)創立 (chhòng-li̍p) (Tùi)2011年 (kàu) (taⁿ) (ê)領導者 (léng-tō-chiá) (chóng)書記 (su-kì)Nguyễn (Phú)Trọng