Pó-hiám

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

保險 (Pó-hiám) () (chi̍t) (khoán) (tùi)風險 (hong-hiám)尤其 (iû-kî)經濟 (keng-chè)損失 (sún-sit) (ê)控制 (khòng-chè)管理 (koán-lí) (I)主要 (chú-iàu)經過 (keng-koè)平常時 (pêng-siông-sî)繳納 (kiáu-la̍p)保險金 (pó-hiám-kim) (lâi)分散 (hun-soàⁿ)風險,進一步 (chìn-chi̍t-pō͘)可能 (khó-lêng)的損失 (chò)準備 (chún-pī)