Pedro Almodóvar

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Pedro Almodóvar (1949 ()9 go̍eh 24—) ()一个 (chi̍t-ê)西班牙 (Se-pan-gâ)導演 (tō-ián) (I) ()Calzada de Calatrava, Ciudad Real, Castile-La Mancha出世 (chhut-sì),佇Extremadura大漢 (tōa-hàn)。 16 () (ê) (),伊 (poaⁿ) (khì)Madrid (tòa)。伊 (kàu)Telefónica (chia̍h)頭路 (thâu-lō͘)進前 (chìn-chêng)換過 (ōaⁿ-kòe)真濟 (chin-chē)頭路。 (Kàu)Telefónica (liáu)一做 (chi̍t-chò) (tio̍h)是12年。

(Chióng)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

(Phah) (phìⁿ)[edit]

 • Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (Pepi, Luci, Bom (kap)其他 (kî-thaⁿ) (hit) (tui)查某 (cha-bó͘)囡仔 (gín-á), 1980)
 • Laberinto de pasiones (熱情 (Lia̍t-chêng)迷宮 (bê-kiong), 1982)
 • Entre tinieblas (佇烏暗 (o͘-àm)當中 (tang-tiong), 1983)
 • ¿Qué (he)hecho yo para merecer esto? (What have I done to deserve this?, 1984)
 • Matador (觸牛士 (Tak-gû-sū), 1986)
 • La Ley del deseo (慾望 (Io̍k-bōng)法律 (Hoat-lu̍t), 1987)
 • Mujeres al borde de (un)ataque de nervios (強強 (Kiông-kiông) (beh)迎狂 (giâ-kông)查母人 (cha-bó-lâng), 1988)
 • ¡Átame! ( () (góa) (pa̍k) (tiâu) (leh)!, 1990)
 • Tacones lejanos (權踏仔 (Koân-ta̍h-á), 1991)
 • Kika (1993)
 • La Flor de mi secreto (我的祕密 (pì-bi̍t)會累 (Hōe-lúi), 1995)
 • Carne trémula (Live Flesh), 1997)
 • Todo sobre mi madre ( (Lóng)關係 (koan-hē) (góan)阿母 (a-bú), 1999)
 • Hable con ella (佮伊講話 (kóng-oē), 2002)
 • La mala educación ( (Pháiⁿ)教育 (kàu-io̍k), 2004)
 • Volver (2006)