Sè-sio̍k kok-ka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

世俗 (Sè-sio̍k)國家 (kok-ka) (世俗國家) () (chí)一寡 (chi̍t-kóa) (tùi)宗教 (chong-kàu)事務 (sū-bū) (chhî)中立 (tiong-li̍p)態度 (thài-tō͘) (ê)國家 ()任何 (jīm-hô) (chi̍t) (chióng)個別 (kò-pia̍t)的宗教習俗 (si̍p-sio̍k)贊成 (chàn-sêng) (ia̍h)反對 (hoán-tùi)的態度, ()是無類似 (lūi-sū)國教 (kok-kàu)的宗教。一 (ê)世俗國家 () ()信奉 (sìn-hōng)無仝 (bô-kāng)宗教的 (lâng) (khòaⁿ) (chò)平等 (pêng-téng)個體 (kò-thé) (bōe)偏袒 (phian-thán)歧視 (kî-sī)信奉個別宗教的人,保障 (pó-chiong)宗教自由 (chū-iû) (kap)言論 (giân-lūn)自由