Sím-gī bîn-chú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

審議 (Sím-gī)民主 (bîn-chú) (審議民主; deliberative democracy),抑是 (ia̍h-sī)商議 (siong-gī)民主 (商議民主; discursive democracy) () (chi̍t) (chióng)民主 (ê)形式 (hêng-sek) ()商議做為 (chò-ûi)政治 (chèng-tī)決策 (koat-chhek)核心 (hu̍t-sim)