Ti̍t-chiap bîn-chú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

直接 (Ti̍t-chiap)民主 (bîn-chú) (直接民主; direct democracy) () (chi̍t) (khoán) (ùi)古早 (kó͘-chá)時代 (sî-tāi) (chiū)存在 (chûn-chāi) (ê)民主體制 (thé-chè) () (chit)款的體制 (lāi)逐个 (ta̍k-ê)公民 (kong-bîn) (lóng)享有 (hiáng-iú)直接參與 (chham-ú)所有 (só͘-ū)政策 (chèng-chhek)制定 (chè-tēng)權利 (khoân-lī)經由 (keng-iû)全體 (choân-thé)投票 (tâu-phiò) (lâi) (chò)最後 (chòe-āu)決議 (koat-gī)