Kong-bîn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

公民 (Kong-bîn) (公民; citizen) () () (chi̍t) (ê)親像 (chhin-chhiūⁿ)國家 (kok-ka)抑是 (ia̍h-sī)城市 (siâⁿ-chhī) (ê)政治 (chèng-tī)實體 (si̍t-thé) (lāi)擁有 (ióng-iú)公民身份 (sin-hūn) (pēng)根據 (kin-kì)在地 (chāi-tē)法律 (hoat-lu̍t)規定 (kui-tēng) (lâi)享有 (hiáng-iú)權利 (khoân-lī) (kap)承擔 (sêng-tam)義務 (gī-bū) (lâng)