Soán-kí

From Lohankhapedia
(Redirected from Sóan-kí)
Jump to navigation Jump to search

選舉 (Soán-kí) ()群體 (kûn-thé)選擇 (soán-te̍k)人才 (jîn-châi)出來 (chhut-lâi)擔任 (tam-jīm)公共 (kong-kiōng)職務 (chit-bū) (ê)方式 (hong-sek)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]