Sardegna Ông-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sardegna王國

Sardegna王國 (Ông-kok) (以大利語: Regno di Sardegna) ()以大利 (Í-tāi-lī)古早 (kó͘-chá) (ê) (chi̍t) (ê)王國首都 (siú-to͘) ()Cagliari