Ông-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

王國 (Ông-kok) (王國) () (chi̍t) (chióng)實行 (si̍t-hêng)君王制度 (kun-ông-chè-tō͘) (ê)主權 (chú-khoân)國家 (kok-ka) (in)統治者 (thóng-tī-chiá)通常 (thong-siông)號做 (hō-chòe)國王 (kok-ông)抑是 (ia̍h-sī)女王 (lú-ông)