Seⁿ-kiáⁿ-tē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

生囝袋 (Seⁿ-kiáⁿ-tē) (生囝袋,chú-kiong,子宮,uteruswomb) ()母的 (bó-ê)飼奶 (chhī-leng)動物 (tōng-bu̍t) (mammal) (ê)主要 (chú-iàu)生殖 (seng-si̍t)器官 (khì-koan) (i)安搭 (an-tah) (koh)營養 (êng-ióng)胚胎 (phoe-thai) (he̍k)胎兒 (thai-jî)蓬心 (pōng-sim)筋肉 (kin-bah)器官 ()人類 (jîn-lūi)伊是西洋而 (se-iûⁿ-lî)形狀 (hêng-chōng) (pear-shaped) 的結構 (kiat-kò͘) (tn̂g)大約 (tāi-iok)3英寸 (eng-chhùn)包括 (pau-koah)子宮 (chú-kiong)本體 (pún-thé) (the body of uterus),子宮 () (子宮底),子宮 (kiap) (子宮峽),子宮 (kún) (子宮頸,cervix)。生囝袋下跤 (ē-kha) (chiap)陰道 (im-tō) (vagina),頂懸 (téng-koân)雙爿 (siang-pêng)連接 (liân-chiap)生管 (seⁿ-kńg) (輸卵權 (su-nn̄g-koân)fallopian tube)。生囝袋直接 (ti̍t-chiap) ()陰道支持 (chi-chhî)間接 (kàn-chiap)骨盆 (kut-phûn) (骨盆,pelvis) 內底 (lāi-té) (kok)組織 (cho͘-chit) (lâi)固定 (kò͘-tēng)

改破學 (Kái-phòa-ha̍k)[edit]

這个 (Chit-ê)生囝袋位置 (ūi-tì)骨盆 (khiuⁿ) (lāi)蓬剛 (phōng-kong)北側 (pōe-chhek) (dorsal) (kap)頭側 (thâu-chhek) (rostral),直腸 (ti̍t-tn̂g) (rectum) 的沐測 (bak-chhek) (ventral)。伊 (hō͘)幾若 (kúi-nā) (tiâu)女帶 (jū-tòa) (ligament) 來縛數 (pa̍k-sok)固定。有身 (Ū-sin)以外 (í-gōa),伊的大細 (tōa-sè)間淡 (kan-tāⁿ) (kúi)公分 (kong-hun)焦定 (na-tiāⁿ)

生囝袋大部分 (tōa-pō͘-hūn)肌肉 (ki-bah) (só͘)組成 (chó͘-sêng) (siāng)內底 (hit) (têng)組織叫做 (kiò-chò)子宮內 (chú-kiong-lāi)mo̍h (endometrium)。佇大部分的飼奶 (chhī-ni)動物若無 (nā-bô)有身子宮內mo̍h (ē)週期姓 (chiu-kî-sèng)脫落 (thoat-lo̍k)吸收 (khip-siu)。佇人類來講 (lâi-kóng) (chit) (ê)子宮內mo̍h脫落的情形 (chêng-hêng)就是 (tio̍h-sī)月信 (go̍eh-sìn) (menstrual bleeding),一直 (it-ti̍t) (kàu) ()生育 (seⁿ-io̍k)能力 (lêng-le̍k) () (chiah)停止起來 (thêng-chí--khí-lâi)

功能 (Kong-lêng)[edit]

生囝袋主要的功能是接受 (chiap-siū)卵有形 (nn̄g-ū-hêng) (fertilized ovum) 來證實 (chèng-si̍t) (implant) 佇子宮內mo̍h,卵有形然後 (jiân-āu) (ùi)血管 (hoeh-kńg)得著 (tit-tio̍h)營養。這个卵有形佇懷待 (hoâi-thāi)過程 (kòe-têng)發育 (hoat-io̍k)代先 (tāi-seng) (choh)胚胎 (embryo),後來 (āu--lâi)閣發育 (sêng)胎兒 (foetus),然後足月 (chiok-goe̍h)出世 (chhut-sì)

病理 (Pēⁿ-lí)[edit]

1 (kóa)生囝袋的 (pēⁿ):

  • 生囝袋脫垂 (thoat-sûi) (prolapse of uterus)
  • 子宮頸癌 (chú-kiong-kún-gâm)
  • 子宮癌 (chú-kiong-gâm)
  • 異位 (ī-ūi)懷待 (ectopic pregnancy)
  • 子宮肌瘤 (chú-kiong-ki-liû) (fibroid)