Se-pan-gâ Lōe-chiàn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

西班牙 (Se-pan-gâ)內戰 (Lōe-chiàn) ()1936 () (kàu)1939年 (kan)西班牙 (ê)共和派 (Kiōng-hô-phài) (kap)Francisco Franco領娶 (niá-chhōa)國民派 (Kok-bîn-phài) (téng)勢力 (sè-le̍k)戰事 (chiàn-sū)