Tâi-oân Kàu-io̍k-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

台灣 (Tâi-oân)教育會 (Kàu-io̍k-hōe) ()台灣 ()日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi) (ê)到約 (kàu-iok)研九會 (gián-kiú-hōe) (ia̍h) (ū)提供 (thê-kiong)臺灣 (Tâi-oân)總督府 (Chóng-tok-hú)顧問 (kò͘-būn)作用 (chok-iōng) (kiam)教師 (kàu-su)後座會 (hō͘-chō-hōe) (kap)刊物 (khan-bu̍t)出版 (chhut-pán) (In)葉霧 (ia̍p-bū)戰後 (chiàn-āu)主要 (chú-iàu)繼承者 (kè-sêng-chiá)台灣省 (Tâi-oân-séng)教約會 (Kàu-iok-hōe)

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  • 陳虹彣 (2012). "淺談台灣省教育會之前身-日治時期台灣教育會". 台灣教育 (674). 

相關 (Siong-koan)[edit]