Tó-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
通世界島國的分佈

島國 (Tó-kok) (島國) () (chi̍t) (ê)國土 (kok-thó͘)完全 (oân-choân)坐落 (chē-lo̍h) ()一个抑是 (ia̍h-sī)濟濟 (chē-chē) (ê)島嶼 (tó-sū) (téng)國家 (kok-ka)。 2004 ()為止 (ûi-chí)通世界 (thong-sè-kài)攏總 (lóng-chóng) (ū)149个島國。