Tāi Khim-bō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Tāi)欽茂 (Khim-bō͘) (漢字 (Hàn-jī): 大欽茂),渤海 (Pu̍t-hái)文王 (Bûn-ông) (渤海文王), ()渤海國 (Pu̍t-hái-kok) (ê) ()3 (tāi)君主 (kun-chú); ()737 () (kàu)793年在位 (chāi-ūi); 年號 (nî-hō)大興 (Tāi-heng) (大興)。