Liân-hō

From Lohankhapedia
(Redirected from Nî-hō)
Jump to navigation Jump to search

年號 (Liân-hō) (年號) () (iōng) (lâi)紀年 (kí-nî) (ê)名號 (miâ-hō)。年號一般 (it-poaⁿ) ()皇帝 (hông-tè)發起 (hoat-khí)發源 (hoat-goân) (chū)中國 (Tiong-kok)中原 (Tiong-goân)政權 (chèng-koân)後來 (Āu-lâi),年號的制度 (chè-tō͘)因為 (in-ūi)受著 (siū-tio̍h)中國政權的影響 (éng-hióng) ()6世紀 (sè-kí)朝鮮 (Tiâu-sián)半島 (Poàn-tó)新羅 (Sin-lô), 7世紀尾期 (bóe-kî)日本 (Ji̍t-pún)猶有 (iáu-ū)10世紀的越南 (O̍at-lâm) (lóng)先後 (sian-hō͘)開始 (khai-sí)使用 (sú-iōng).[1]古早 (Kó͘-chá)的越南,高麗 (Ko-lê) (kap)大韓 (Tāi-hân)帝國 (Tè-kok)時代 (sî-tāi)的朝鮮,猶有蒙古 (Bông-kó͘)建國 (kiàn-kok)初年 (chho͘-lîan),因為受著中國政權的影響, () (bat)使用 (kòe)年號。目前 (Bo̍k-chêng)猶原 (iû-goân) (teh)使用年號的國家 (kok-ka)干但 (kan-nā) (chhun)保持 (pó-chhî) (tio̍h)君主制 (kun-chú-chè)的日本。中國,台灣 (Tâi-oân)韓國 (Hân-kok)佮越南攏因為已經 (í-keng)廢除 (hòe-tî)君主制,全面 (choân-bīn)廢止 (hòe-chí)年號的使用。

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 朱勇 (1996), "中国法律的传统与现代化", chū 张晋藩, ‘93 中国法律史国际硏讨会论文集, 中国民主法制出版社, p. 25, 2010-01-29 khòaⁿ--ê