The-ní-suh

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
比賽的球場 (US Open, 2007年)

The-ní-suh (the-nih-suh) ()一款 (chi̍t-khoán)球類 (kiû-lūi)運動 (ūn-tōng)會當 (ē-tàng)2 (ê) (lâng)抑是 (ia̍h-sī)4个人分做 (hun-chò)2 (tūi) (phah)球場 (Kiû-tiûⁿ)一个 (chi̍t-ê)長株 (tn̂g-tu) (ēng)一塊 (chi̍t-tè) (bāng)分贅 (pun-choè)兩爿 (nn̄g-pêng) (Sńg) (ê)逐个 (ta̍k-ê) (the̍h)一支 (chi̍t-ki)球桸 (kiû-hia) (ài) ()一聶 (chi̍t-lia̍p)樹奶 (chhiū-leng) (kiû) (koè) (bāng)去到 (khì-kàu)對手 (tùi-chhiú)彼爿 (hit-pêng) ()對手無法度 (bô-hoat-tō͘)共球拍轉來 (tńg-lâi) (tio̍h)成功 (sêng-kong)得分 (tit-hun)。球場 (ū)幾若獎 (kúi-nā-chióng)親像 (chhin-chhiūⁿ)草埔 (chháu-po͘)紅塗 (âng-thô͘),抑是打馬加 (táⁿ-má-ka)