Thiâⁿ Bō͘-ûn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Thiâⁿ)懋筠 (Bō͘-ûn) (程懋筠; 1900年 8月25日 – 1957年 7月31日) ()一位 (chi̍t-ūi)中國 (Tiong-kok)江西省 (Kang-sai-séng)出身 (chhut-sin)音樂家 (im-ga̍k-ka)