Thian-pó (Tông)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
天寶
天寶
742年 ~ 756年
國家
唐朝
君主
玄宗
長短
15冬

天寶 (Thian-pó) (天寶; 742 () ~ 756年) ()唐朝 (Tông-tiâu)玄宗 (Hiân-chong) (ê)年號 (liân-hō); 前後 (chêng-āu)15 (tang)

(Tōa)代誌 (Tāi-chì)[edit]

(Chham)新力 (sin-le̍k) (kap)干支 (kan-chi)對照表 (tùi-chiàu-pió)[edit]

相關 (Siong-koan)[edit]


Thian-pó (Tông)
接續
開元
唐朝年號 繼續
至德