Tiong-hôa Hiông-li̍p Ú-tiū-kan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

中華 (Tiong-hôa)雄立 (Hiông-li̍p)宇宙間 (Ú-tiū-kan) (中華雄立宇宙間) ()中華民國 (Bîn-kok)北洋 (Pak-iûⁿ)政府 (Chèng-hú) ()1915 ()5 (goe̍h) (chì)12月 (kap)1916年至1921年 (ê)國歌 (kok-koa)嘛是 (mā-sī)中華帝國 (Tè-kok)的國歌。1915年5月北洋政府政事堂 (Chèng-sū-tông) (政事堂) 禮制館 (Lé-chè-koán) (禮制館) 受命 (siū-bēng)製作 (chè-chok)國歌中華雄立宇宙間。 1915年5月23 () (Oân)世凱 (Sè-khái)總統 (chóng-thóng)命令 (bēng-lēng)頒定 (pan-tēng)中華雄立宇宙間 (ûi)國歌。1921年伊的 (i-ê)國歌地位 (tē-ūi) (hō͘)卿雲歌 (Kheng-hûn-koa) (lâi)替代 (thè-tāi)

歌詞 (Koa-sû)[edit]

中國 (Tiong-kok)雄立宇宙 (ú-tiū) (kan) (中國雄立宇宙間)
廓八仙 (Khok-pat-sian) (廓八埏)
華胄 (Hôa-tiū)來從 (lâi-chiông)崑崙巔 (Khun-lūn-tian) (華冑來從崑崙巔)
江湖 (Kang-ô͘)浩蕩 (hō-tōng) (san)綿連 (biân-liân) (江湖浩蕩山綿連)
共和 (Kiōng-hô)五族 (ngó͘-cho̍k) (khai)堯天 (Giâu-thian) (共和五族開堯天)
億萬年 (Ek-bān-liân) (億萬年)