Kok-chè-koa

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: The Internationale

國際歌 (Kok-chè-koa) (法語 (Hoat-gí): L'Internationale; (tha̍k)chhin-chhiuⁿ "倚音: "ne-ter-na-sioⁿ-nal"",internationale讀chhin-chhiuⁿ "eⁿ-~") () (chi̍t) (tiâu)出名 (chhut-miâ) (ê)社會主義 (siā-hōe-chú-gī) (也是 (iā-sī)非統治主義 (hui-thóng-tī-chú-gī) (kap)共產主義 (kiōng-sán-chú-gī)) 的 (koa)Eugène Edine Pottier ()1870 () (chò) ()本底 (pún-té) (toè) (La)Marseillaise調 (tiāu) (chhiùⁿ)Pierre Degeyter1888年 (khek) (Tùi)1922年 (kàu)1944年這條 (chit-tiâu) ()Soviet社會主義共和國 (Kiōng-hô-kok)聯合 (Liân-ha̍p)國歌 (kok-koa)

法語原文 (goân-bûn)[edit]

(Thâu)1 (chat)[edit]

Debout les damnés de拉terre! (徛起來 (Khiā--khí-lâi)土地 (thó͘-tē) (hōng)間轎的 (kàn-kiāu--ê)!)
Debout les forçats de拉faim! (徛起來, (hō͘)要八島 (iau-pat-tó͘)關監的 (koaiⁿ-kaⁿ--ê)!)
La raison tonne en son cratère, (女性 (Lí-sèng) (i)火山空 (hóe-soaⁿ-khang) (tân)出聲 (chhut-siaⁿ),)
C'est l'éruption de拉fin。 (上尾 (Siōng-bóe)得欲 (tit-beh)爆發 (po̍k-hoat) (ah).)
Du passé, faisons table rase, (過去 (Kòe-khì) (lán) (tio̍h) ()擦銷 (chhat-siau))
Foule esclave debout! debout! (做奴才 (lô͘-châi)眾人 (chèng-lâng) (taⁿ)起來 (khí-lâi)! (tio̍h)起來!)
Le monde va changer de base: (世界 (Sè-kài)得欲攏總 (lóng-chóng)改變 (kái-piàn) (ah):)
Nous (ne)sommes rien, soyons tout! (咱進前 (chìn-chêng) () (sǹg)啥貨 (siáⁿ-hòe),今咱 (beh)出頭天 (chhut-thâu-thiⁿ) (ah)!)‎

副歌 (Hù-koa) (refrain)[edit]

C'est拉lutte de finale, ( (Che)是上尾的拍拚 (phah-piàⁿ))
Groupons-nous, et demain (咱做伙 (chò-hóe) (lâi) (piàⁿ) (khòaⁿ)明若再 (bîn-ná-chài))
L'Internationale, (國際 (Kok-chè)[tak-ke 聯合])
Sera (le)genre humain。 (是 (chôan)人類 (jîn-lūi)向望 (ǹg-bāng)])
C'est拉lutte finale,
Groupons-nous, et demain
L'Internationale,
Sera絡genre humain。

Hō-ló () (pán)[edit]

(烏手 (O͘-chhiú)Nakasi; 參考 (chham-khó)Nakasi)

頭1節[edit]

鬥陣 (Tàu-tīn)! 最工 (Chòe-kang)兄弟 (hiaⁿ-tī)姊妹 (chí-mōe)!
鬥陣! 全世界歹命 (pháiⁿ-miā) (lâng)!
創造 (chhòng-chō)幸福 (hēng-hok) (sin)世界,
咱著 (ài)團結起來 (thôan-kiat--khí-lâi)
資本 (Chu-pún) (ka)剝削 (pak-siah)咱的血汗 (huih-kōaⁿ)
(Kín)起來反抗 (hóan-khòng)佮伊拚!
毋免 (M̄-bián) (kiaⁿ)頭家 (thâu-ke)按怎 (án-chóaⁿ)壓霸 (ah-pà)
工人 (Kang-lâng)鬥陣力量 (le̍k-liōng) (tōa)

()[edit]

這是工人的天下 (thian-hā)
團結起來,勞動者 (Lô-tōng-chiá)!
Internationale
鬥陣, ()一定 (it-tēng) (iâⁿ)!
這是工人的天下。
車摒 (Chhia-piàⁿ) (saⁿ) (thêng)(?),向前 (hiòng-chiân) (kiâⁿ)
Internationale
鬥陣,就一定營!

()2節[edit]

毋免 (kiû)耶穌 (Iâ-so͘)阿彌陀佛 (O-bí-tô-hu̍t)
(bián) (bāng)總統 (chóng-thóng)皇帝 (hông-tè)
勞動者創造人類一切 (it-chhè)
Thiān ()原本 (gôan-pún)工人的。
資本家 (Chu-pún-ka)剝削咱的血汗,
緊起來反抗佮伊拚!
毋免京頭家按怎壓霸,
工人鬥陣力量大。