Kheng-hûn koa

From Lohankhapedia
(Redirected from Kheng-hûn-koa)
Jump to navigation Jump to search

卿雲 (Khing-hûn) (kua) (漢語 (hàn-gú): 卿雲歌; 英語 (ing-gú): Song to the Auspicious Cloud),出自 (tshut-tsū) "Pang-bô͘:Ill͘ () () (tuān)" (尚書大傳͘虞夏傳)。卿雲 ()一種 (tsi̍t-tsióng)祥瑞 (siông-suī) (tsi) (hûn)司馬 (Su-má) (Tshian) "史記 (Sú-kì)͘天官 (Thian-kuan) (su)" (史記͘天官書), (ū)記載 (kì-tsài): " (jio̍k) (ian) (hui)煙, (jio̍k)雲huihûn,約約 (iok-iok)紛紛 (hun-hun)消速 (siau-sok)倫昆 (lûn-khun),是 ()卿雲。卿雲,喜氣 (hí-khì) ()。 (若煙非煙,若雲非雲,郁郁紛紛,蕭索輪囷,是謂卿雲。卿雲,喜氣也) (Kiû) (tông)球, "球buān-buān ()" (糺縵縵兮) 形容 (hîng-iông)卿雲u ()曲折 (khiok-tsiat) (tsōng)。 "卿雲歌 (Khing-hûn-kua)" (pat)軟度 (nńg-tōo) ()中華 (Tiong-hua)民國 (bîn-kok)北洋 (Pak-iûnn)政府 (tsìng-hú)重新 (tiông-sin)譜曲 (phóo-khik)並且 (pīng-tshiánn)定做 (tīng-tsò)國歌 (kok-kua)

歷史 (Li̍k-sú)[edit]

上頭仔 (Siōng-thâu-á) (ê)版本 (pán-pún) ()Belgium作曲家 (tsok-khik-ka) (kah) Pang-bô͘:Ill專家 (tsuan-ka) "Jean Hautstont" ()1896 ()創作 (tshòng-tsok)[1] 並且佇1913年 (tsì)1915年期間 (kî-kan)用做 (iōng-tsò)臨時 (lîm-sî)國歌。 ()2 (tshù)的版本遊 Pang-bô͘:Ill (肖友梅) 作曲 (tsok-khik),佇1921年至1928年期間予人用做觀方 (kuan-hong)國歌。 (Tsit)兩首 (nn̄g-siú)歌的歌詞 (kua-sû) (lóng)取裁 (tshú-tshâi) (tsū) Pang-bô͘:Ill (伏生) 佇公元 (kong-guân) (tsiân)200-100年之間 (tsi-kan)sóotù (tsok)的 "上師 (Siōng-su)事糰 (tāi-tuân)"。

(Nn̄g) (ê)版本的 "卿雲歌" (卿雲歌) 的歌詞攏是根據 (kin-kì) "Pang-bô͘:Ill" (尚書大傳) 內底 (lāi-té)一首 (tsi̍t-siú)歌曲 (kua-khik)改編 (kái-pian)的,聽講 (thiann-kóng)中國 (Tiong-kok)古代 (kóo-tāi)舜帝 (Sùn-tè)傳為 (thuân-uī) (hōo)大宇 (Tāi-ú)時陣 (sî-tsūn) (sóo) (tshiùnn)的。祥雲 (Siông-hûn)歌的 (kóo)bûnguân歌詞如下 (jû-hā):

卿雲爛兮 (lān-hê),球buān-buān回。日月 (Ji̍t-gua̍t)光華 (kong-huâ)旦復 (tàn-ho̍k)旦兮 (tàn-hê)。 (卿雲爛兮,糺縵縵兮。日月光華,旦復旦兮)

(siú)歌的 (ì)siōngsī象徵 (siōng-ting) (tio̍h)轉移 (tsuán-î)變化 (piàn-huà),所 (tsí)的是中國古代傳說 (thuân-suat)當中 (tang-tiong)君主 (kun-tsú)賽習 (sè-si̍p)制度 (tsè-tōo)進前 (tsìn-tsîng)Pang-bô͘:Ill時代 (sî-tāi)皇帝 (hông-tè)讓造 (jiōng-tsō)讓位 (jiōng-uī)尊貴 (tsun-kuì)積位 (tsik-uī)制度。君主制度結束 (kiat-sok)共和國 (kiōng-hô-kok)成立 (sîng-li̍p)了後 (liáu-āu)。這首歌曲的歌詞受著 (siū-tio̍h)誠濟 (tsiânn-tsē) (lâng) (khuànn)上目 (tsiūnn-ba̍k)成做 (tsiânn-tsò) (sin)政府的國歌。

註解 (Tsù-kái)[edit]

參閱 (Tsham-ua̍t)[edit]

Guap (oo)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Song都the Auspicious Cloud