Transilvania

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"Transylvania" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Transylvania (khu-pia̍t-ia̍h).

Transilvania () (ùi)今仔日 (kin-á-ji̍t)Romania中央 (tiong-iong)部分 (pō͘-hūn) (ê)一个 (chi̍t-ê)地區 (tē-khu)還為 (hoân-ūi) (hâⁿ) (kàu)地方 (tē-hng)東爿 (tang-pêng) (kap)南爿 (lâm-pêng)Carpathian山脈 (Soaⁿ-me̍h) (hiòng)西爿 (sai-pêng) (thàng)Apuseni山地 (Soaⁿ-tē)。 Transilvania這个 (chit-ê)地號 (tē-hō)mâi有時 (ū-sî) (koh)包括 (pau-koat)附近 (hū-kīn)CrișanaMaramureș佮Romania (só͘) (sio̍k)Banat (téng)歷史性 (le̍k-sú-sèng)分區 (hun-khu)