Ài-kok-koa (Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


愛國歌 (Ài-kok-koa) (愛國歌,諺文 (gān-bûn): 애국가) ()朝鮮 (Tiâu-sián)民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (ê)國歌 (kok-koa) ()1947 () ()作詞 (chok-sû) (作詞) (Pho̍k)世永 (Sè-éng) (朴世永, (Pak)西 (Se)yeong) (kah)作曲 (chok-khek) (作曲) (Kim)元均 (Goân-kun) (金元均,金Wǒn-gyun) (só͘)做成 (chò-chiâⁿ) (做成)。

(Miâ) (hām)大韓 (Tāi-hân)民國 (Bîn-kok) (kah)大韓地國 (Tē-kok) (大韓帝國) 的國歌仝款 (kâng-khoán)所以 (só͘-í) ()有人 (ū-lâng) (iōng)thâo (kuí) () (頭幾字) 歌詞 (koa-sû) "아침은 빛나라" (早起 (chá-khí)更名 (keng-bêng)) (kiò) (i)

2007年朝鮮中央 (Tiong-iong)通訊社 (Thong-sìn-siā) (通訊社) (hoat)新的 (sin--ê)樂譜 (ga̍k-phó͘) (樂譜) (kap)其大 (kî-ta)文件 (bûn-kiāⁿ)毋過 (m̄-koh) (bô͘) (kóng)是按怎 (sī-án-choáⁿ) (beh) (têng) (pian) (phó͘)(譜) 佮東時 (tang-sî) (khí)使用 (sú-iōng).[1]

歌詞[edit]

  原文 (Goân-bûn) 翻譯 (Hoan-e̍k)
()1 (chiat) 아침은 빛나라 이 강산
은금에 자원도 가득한
삼천리 아름다운 내 조국
반만년 오랜 력사에
찬란한 문화로 자라난
슬기론 인민의 이 영광
몸과 맘 다 바쳐 이 조선
길이 받드세

早起更名的 (tsit) (phiàn)江山 (kang-san) (江山),
金銀 (kim-gîn)資源 (chu-goân) (chiâⁿ)豐富 (hong-hù).
三千 (Saⁿ-chheng) () (里) 美麗 (bí-lē)祖國 (chó͘-kok) (祖國),
五千 (gō͘-chheng)年重的歷史 (le̍k-sú).
燦爛 (chhàn-lān) (燦爛) 的文化 (bûn-hoà)大漢 (toā-hàn),
智慧 (tì-hūi)的人民閒間 (êng-keng) (榮光).
(Ài) ()身心 (sin-sim) (身心) (hiàn) (獻) (hō͘) (chit)朝鮮,
永久 (éng-kiú) (永久) (laî)巳持 (chī-chhî)
第2節 백두산기상을 다 안고
근로의 정신은 깃들어
진리로 뭉쳐 진 억센 뜻
온 세계 앞서 나가리
솟는 힘 노도도 내밀어
인민의 뜻으로 선 나라
한없이 부강하는 이 조선
길이 빛내세


攏總 (Lóng-chóng) (ū)白頭山 (Pe̍h-thâu-soaⁿ) (白頭山) 的氣魄 (khì-phek) (氣魄),
集中 (chi̍p-tiong)骨力 (kut-la̍t)精神 (cheng-sîn),
(Iong)真理 (chin-lí)團結 (thoân-kiat)定篤 (tēng-tauh)意志 (ì-chì) (意志),
進前 (chìn-chêng) (kàu) (choân) (全) 世界 (sè-kài).
升起 (Seng-khí) (升起) 的力頭 (la̍t-thâu)盒島 (a̍p-tó) (壓倒) 大湧 (toā-éng) (大湧),
(chiàu)人民的意向 (ì-hiòng) (kiàn) (建)--的 (kok).
(Lâi)無漢 (bô-hàn)富強 (hù-kiông) (富強) 的這朝鮮,
永久 (pàng)光耀 (kong-iāu) (光耀)。

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. 朝鮮為國歌重新譜曲, (Chhî)連欣 (Liân-him)編 (徐連欣編), 新華社 (Sin-hoâ-siā) (新華社) (choán)人民網 (Jîn-bîn-bāng) (人民網), 2007-05-30

關聯 (Koan-liân)文章 (Bûn-chiuⁿ)[edit]

外貿 (Goā-bō͘)連結 (Liân-kiat)[edit]