Àm-hō-miâ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

暗號明 (Àm-hō-miâ) (英語 (Eng-gí): code nameia̍hcryptonym), () (kóng)代號 (tāi-hō) ()一个 (chi̍t-ê) (ēng) (lâi)指名 (chí-miâ)令外 (lêng-gōa)一个 (miâ)單字 (tan-jī)計劃 (kè-e̍k) (ia̍h)人物 (jîn-bu̍t) (ê)名字 (miâ-jī)抑單字。暗號明 (tiāⁿ) (ūi)軍事 (kun-sū)間諜 (kàn-tia̍p)目的 (bo̍k-te̍k)使用 (sú-iōng)產業 (sán-gia̍p) (siōng)嘛用來保護 (pó-hō͘)計劃的祕密 (pì-bi̍t)性質 (sèng-chit)