Poàⁿ-kèng

From Lohankhapedia
(Redirected from 半徑)
Jump to navigation Jump to search

(Chiàu)古典 (kó͘-tián)幾何學 (kí-hô-ha̍k) (ê)講法 (kóng-hoat), 1 (ê)îⁿ (circle) (iah) (kiû) (sphere) 的1 (tiâu)半徑 (poàⁿ-kèng) (半徑) () ()1个端點 (toan-tiám) ()îⁿ (sim)球心 (kiû-sim), 1个端點佇îⁿ (kiû)頂懸 (téng-koân)線橛 (soàⁿ-koe̍h) (Ah) ()îⁿ半徑就是 (hit)條線橛的長度 (tn̂g-tō͘)。半徑是直徑 (ti̍t-kèng)一半 (chi̍t-poàⁿ) (tn̂g)

幾何學工程 (kang-têng) (engineering),圖論 (tô͘-lūn) (graph theory), ..。 (khah)擴充 (khok-chhiong)的講法, 1 (hāng)物件 (mi̍h-kiāⁿ)可比 (khó-pí) (kóng)îⁿ (thiāu) (cylinder), (tô͘) (graph),猶是機械 (ki-hâi)零件 (lêng-kiāⁿ)等等 (téng-téng)..。的半徑就是 (i)中心 (tiong-sim) (center) 猶te̍k (axis) (kaù) (siōng)外口 (goā-khaú) (tiám)距離 (kī-lî) (distance)。

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]