Tang Au

From Lohankhapedia
(Redirected from 東歐)
Jump to navigation Jump to search
聯合國 (Liân-ha̍p-kok)認定 (jīn-tēng) (ê)歐洲 (Au-chiu)4區域 (khu-he̍k)。 (紅色 (Âng-sek) ()東歐 (Tang-au)) [1]:
  北歐
  西歐
  東歐
  南歐

聯合國的定義 (tēng-gī)[edit]