Ti̍t-kèng

From Lohankhapedia
(Redirected from 直徑)
Jump to navigation Jump to search
紅線表示直徑。

直徑 (Ti̍t-kèng) (直徑) ()數學 (sò͘-ha̍k) (siōng)圓形 (îⁿ-hêng) (ê)性質 (sèng-chit) (chi) (it),是通過 (thong-koè)圓心 (îⁿ-sim)兵扯 (peng-chhiá) (nn̄g)端點 (toan-tiám) (chiap)圓周 (îⁿ-chiu)直線 (ti̍t-soàⁿ)線段 (soàⁿ-toāⁿ)