Îⁿ-hêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1个圓形, M是圓心, r是 半徑, d是 直徑

()Eukleides幾何 (kí-hô)圓形 (îⁿ-hêng) (漢字: 圓形; 英語: circle) () ()1 (ê) (tiám) (圓心 (îⁿ-sim)) 平平 (pêⁿ-pêⁿ) (hn̄g) (半徑 (poàⁿ-kèng)) 所有 (só͘-ū) (ê)點。 ÎNN ()平面 (pêⁿ-bīn) (chhiat) (chò) (îⁿ)內底 (lāi-té) (kap)外口 (goā-khaú)2部分 (pō͘-hūn)。圓的面積 (bīn-chek) () ()圓內底的面積,大細 (toā-sè)îⁿ更率 (kèng-lu̍t)π (sêng)半徑r平方 (pêng-hong) (khiā)π r²。直徑 (Ti̍t-kèng)通過 (thong-koè)圓心, 2个端點 (toan-tiám) (lóng)佇圓頂懸 (téng-koân)線橛 (soàⁿ-koe̍h)腸肚 (tn̂g-tō͘)半徑的2 (poē)ÎNN (kèng)是圓的腸肚,就是直徑dîⁿ更率π,徛π d (ia̍h)2 π r