Îⁿ-chiu-lu̍t

From Lohankhapedia
(Redirected from Îⁿ-kèng-lu̍t)
Jump to navigation Jump to search
若是圓形的 直徑 是1,伊的 ÎNN州 著是π。

圓周率 (îⁿ-chiu-lu̍t) ()Eukleides空間 (khong-kan)內底 (lāi-té)一个 (chi̍t-ê)圓形 (îⁿ-hêng) (ê)ÎNN (chiu) (kap)直徑 (ti̍t-kèng)比例 (pí-lē)通用 (thong-iōng)符號 (hû-hō)π讀做 (tha̍k-chòe) "phai"。數學 (Sò͘-ha̍k)定掃 (tiāⁿ-sò)π是一个無理數 (bô-lí-sò͘)數值 (sò͘-ta̍t)大約 (tāi-iok)等於 (téng-û)3.14159。數學物理 (bu̍t-lí)工程 (kang-têng) (lóng) (chin) (chia̍p) (ēng) () (ū) (lâng) ()圓周率號做 (hō-chò)Archimedes定數 (tiāⁿ-sò͘)猶是 (iah-sī)Ludolph (sò͘)

小寫的 希臘字母 π 定予人提來表示圓周率。