2 goe̍h 30 ji̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

2 (goe̍h)30 (ji̍t) (tùi)Gregorius曆法 (Le̍k-hoat)來講 (lâi-kóng) ()存在 (chûn-chāi)毋過 (m̄-koh)有的 (ū-ê)曆法內底 (lāi-té) (ū) (iōng)

相關 (Siong-koan)[edit]