Abel Tasman

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Abel Janszoon Tasman (1603 ()1659年10 (goe̍h)10 (ji̍t)) ()荷蘭 (Hô-lân) (ê)探險家 (thàm-hiám-ka)生理人 (seng-lí-lâng),是記錄 (kì-lio̍k)ni̍h (siāng) (chái) (kiâⁿ) (kàu)Tasmania (kap)Niú西蘭 (se-lân) (lâng)