Amancio Ortega

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Amancio Ortega Gaona (1936年 3月28日 出世 ) ()西班牙 (Se-pan-gâ) (ê)實業家 (si̍t-gia̍p-ka),是Zara (kap)Inditex創立者 (chhòng-li̍p-chiá)