B. F. Skinner

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
B。 F。 Skinner

Burrhus Frederic Skinner (1904 ()3 (goe̍h)20 ji̍t - 1990年8月18 (ji̍t)) ()美國 (Bí-kok) (ê)心理學家 (sim-lí-ha̍k-ka) (I) (tùi)動物 (tōng-bu̍t)行為 (hêng-ûi) (ū) (chin) (chē)實驗性 (si̍t-giām-sèng)研究 (gián-kiù)。 Skinner ()學派 (ha̍k-phài)行為主義 (hêng-ûi-chú-gī)代表 (tāi-piáu) (chi) (it)