Bibcode

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Bibcode () (chi̍t) (khoán)專門 (choan-bûn) ()天文學 (thian-bûn-ha̍k)資料 (chu-liāu)系統 (hē-thóng) (leh)區別 (khu-pia̍t)文獻 (bûn-hiàn)參照 (chham-chiàu) (ê)識別號 (sek-pia̍t-hō)