Carl Friedrich Gauß

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Carl Friedrich Gauss.jpg

Johann Carl Friedrich Gauß (1777 ()4 (goe̍h)30 - 1855年2月23) ()德國 (Tek-kok) (ê)數學家 (sò͘-ha̍k-ka)天文學家 (thian-bûn-ha̍k-ka) (ia̍h)物理學家 (bu̍t-lí-ha̍k-ka)。 Gauß () (i)彼當陣 (hit-tang-chūn) (tio̍h)已經 (í-keng)學術界 (ha̍k-su̍t-kài)通人知 (thong-lâng-chai)賢人 (gâu-lâng); Hannover的國王 (kok-ông) ()尊存 (chun-chhûn)Mathematicorum Principi (Latin () "數學家的頭人 (thâu-lâng)")。