Castilla Lōe-chiàn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Castilla內戰 (Lōe-chiàn) ()Castilla王國 (Ông-kok) (chū)Alfonso 11 () ()1350 ()3 (goe̍h)了後 (liáu-āu) (chiap) (ūi) (ê)Pedro (kap)伊的 (i-ê)艾地 (hiāⁿ-tī)Henry (chi) (kan) (chi̍t) (kái)繼承權 (kè-sêng-khoân)戰爭 (chiàn-cheng)辭工 (sî-kang)是1351年 (kàu)1369年中央 (tiong-ng) (Che)戰爭 () (thang) (sǹg) (chò)英蘭 (Eng-lân)王國法蘭西 (Hoat-lân-se)王國之間百年 (Pah-nî)戰爭的一部分 (pō͘-hūn)主要 (Chú-iàu)戰場 (chiàn-tiûⁿ)Castilla (kiam)近海 (kīn-hái)