Catalunya Chu-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
殕色是通算Catalunya諸國的所在。

Catalunya諸國 (Chu-kok) (Catalunya (): Països Catalans) () (chí)流通 (liû-thong)Catalunya語 (kiam) (chi̍t) (kóa)變款 (piàn-khoán) (ê)土地 (thó͘-tē)遮的 (chia-ê)所在 (só͘-chāi)包括 (pau-koat)當代 (tong-tāi)西班牙 (Se-pan-gâ)CataloniaValenciaBalear群島 (Kûn-tó); 另外 (lēng-gōa) ()會當 (ē-tàng) (koh) (ka) (chiūⁿ)部分 (pō͘-hūn)Aragon (téng)區域 (khu-he̍k),兼 ()法國 (Hoat-kok)管內 (koán-lāi)Roussillon地方 (tē-hng) (chham)Andorra公國 (Kong-kok) (kap)Italia所屬 (só͘-sio̍k)Sardinia等的Alghero (siâⁿ)