Lūn Chéng ê Khí-goân

From Lohankhapedia
(Redirected from Chéng ê Khí-goân)
Jump to navigation Jump to search

(Lūn) (Chéng) (ê)起源 (Khí-goân) (On the Origin of Species), (ia̍h)物種 (Bu̍t-chéng)原始 (Goân-sí) ()1859 ()11 (goe̍h)24 (ji̍t)出版 (chhut-pán)英語 (Eng-gí)置作 (tì-chok)作者 (chok-chiá)Charles Darwin (che) (i) (tùi)生物 (seng-bu̍t)進化 (chìn-hoà)官賊 (koan-chha̍t) (kiam)對進化的自然 (chū-jiân)選擇 (soán-te̍k)機制 (ki-chè)討論 (thó-lūn)

題目 (Tê-bo̍k)[edit]

(Pún) (chheh)員指 (goân-chéng)的題目是 (Chiàu)自然選擇的道里 (Tō-lí),抑性命 (Sèⁿ-miā) ()生存 (Seng-chûn)挑戰 (Thiáu-chiàn)當中 (tang-tiong) (siū)坦祜 (Thán-hō͘)族類 (Cho̍k-lūi)存活 (Chûn-oa̍h) (Chéng)的起源 (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life)。

相關 (Siong-koan)[edit]