Chó-phài

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

左派 (Chó-phài)抑是 (ia̍h-sī)左翼 (chó-e̍k) ()政治 (chèng-tī) (siōng)主張 (chú-tiuⁿ)革新 (kek-sin)而且 (jî-chhiáⁿ) (tùi)財產 (châi-sán) (ê)分配 (hun-phòe) (kha)注重 (chù-tiōng)平等 (pêng-téng)一款 (chi̍t-khoán)立場 (li̍p-tiûⁿ)。 "左翼" 上早 (siōng-chá) ()法國 (Hoat-kok)革命 (Kek-bēng)時期 (sî-kî)用來 (iōng-lâi) (kóng)議會 (gī-hōe)內面 (lāi-bīn) (chē)議長 (gī-tiúⁿ)倒爿 (tò-pêng)反對 (hóan-tùi)傳統 (thôan-thóng)等第 (téng-tē),主張激進 (kek-chìn)改革 (kái-kek)第三 (tē-saⁿ)等第

現時 (hiān-sî)政治的勢面 (sè-bīn),左派一般 (it-poaⁿ)是講各種 (kok-chióng)形式 (hêng-sek)共產主義 (kiōng-sán-chú-gī) (ia̍h)社會主義 (siā-hōe-chú-gī)親像 (chhin-chhiūⁿ)社會民主主義 (siā-hōe-bîn-chú-chú-gī) (kap)社會自由主義 (siā-hōe-chū-iû-chú-gī)等等 (téng-téng)。佇政治光頗 (kng-phó)內面閣有 (koh-ū) (tiong)左派 (ke̍k)左派

相關 (Siong-koan)項目 (hāng-bo̍k)[edit]