Chú-koân só͘-chāi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

主權 (Chú-koân)所在 (só͘-chāi) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): plazas de soberanía) (chí)西班牙 (Se-pan-gâ) () (Pak)非洲 (Hui-chiu) (ê)領土 (léng-thó͘)

主權所在包括 (pau-koah)2 (ê) (toā)所在 (plazas mayores):

(kap)3个 (sió)所在 (plazas menores):

其中 (Kî-tiong)的大所在已經 (í-keng) (lóng)改做 (kái-chò)自主 (chū-chú)城市 (siâⁿ-chhī)